Misja

   

Nasza edukacja to połączenie trzech rzeczywistości:

w i e d z y ,  c n o t y  i  r e l i g i i

(według nauczania Kardynała Newmana - założyciela szkół w Wielkiej Brytanii, patrona naszego Stowarzyszenia)

 

Cele i zadania Szkoły

(ze: Statutu)

§ 5.

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie kształcenia ogólnego oraz w celach działalności Stowarzyszenia COR AD COR im. św. Filipa Neri.
  2. Kształcenie w Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri jest częścią procesu wychowawczego, który obejmuje ucznia i  uzupełniające wobec roli wychowawczej rodziców. Uczęszczanie do Szkoły ma mieć korzystny wpływ na młodzież w ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, narodzie, państwie, wspólnocie religijnej oraz w rodzinie. Cały proces kształcenia ma się przyczynić do rozwoju osoby w wymiarze jej szacunku wobec samej siebie, szanowaniu godności drugiego człowieka oraz w kierowaniu się w życiu wartościami, które stanowią o pełnej dojrzałości człowieka, z wykorzystaniem całego posiadanego potencjału. Proces edukacyjno – dydaktyczny, wspierający rodziców obejmuje formację:
- intelektualną, - rozwoju osobowości, - fizyczną, - emocjonalną, - społeczną, - religijną.
  • Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri jest inspirowana myślą i duchowością św. Filipa Neri oraz Kardynała J.H. Newmana, który na grunt Anglii przeszczepił duchowość i pedagogikę Oratorium św. Filipa Neri. Newman zainicjował szkoły o wysokim poziomie edukacyjnym i wychowawczym, które aktualnie cieszą się renomą w Anglii i innych krajach anglojęzycznych. W nawiązaniu do szkół św. Filipa Neri, a także bł. Kardynała J. H. Newmana, nasza Szkoła pragnie kształtować u młodzieży następujące elementy edukacyjno - wychowawcze, wzajemnie się przenikające:
1) wiedza: -rozbudzanie czynnika poznawczego we wszelkich przedmiotach nauczanych, jak i wiedzy szeroko pojętej, - poznawanie współczesnej nauki i jej historii rozwoju, - rozbudzanie własnych poszukiwań, zachęcanie do samokształcenia i posiadania zainteresowań, - nabywanie wiedzy do funkcjonowania w społeczeństwie, -uczenie logicznego i krytycznego myślenia, -poznanie i nauka uzasadniania swoich poglądów, -uczenie krytycznego przyjmowania informacji, 2) charakter: - poznawanie i prawidłowe rozwijanie osobowości, która jest fundamentem pełnienia ról w życia rodzinnym, zawodowym  i społecznym, narodowym i we wspólnocie religijnej, - kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak pogoda ducha, prostota, wytrwałość, dyscyplina i inne, - uczenie postaw prospołecznych, - uczenie kultury osobistej, poprzez szanowanie samego siebie jak i drugiego człowieka, - rozwijanie postawy szlachetności i taktowności, - uczenie pracy nad sobą, która pozwala wnosić ważne i trwałe wartości w życie społeczne, - rozbudzanie szacunku i troski o własną Ojczyznę, - aktywizowanie do uprawiania sportu, jako  czynnika wspomagającego kształtowanie cech charakteru, - uczenie właściwej postawy wobec zagrożeń współczesnego człowieka, jakimi są wszelkiego rodzaju używki oraz inne formy zniewolenia człowieka, - nauka rozwiązywania konfliktów i odnalezienia się w trudnych życiowych sytuacjach, - kształcenie postawy dialogicznej, 3) sztuka: - rozbudzanie poznawcze wartościowej sztuki we wszystkich jej gałęziach, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, - zachęcanie i umożliwianie rozwoju talentów artystycznych, - uwrażliwianie na piękno sztuki na najwyższym poziomie artystycznym, - angażowanie się w sztukę, jako przejaw sposobu życia i nabytej potrzeby, - kształcenie zmysłu prawdy, piękna i dobra, które należy zaszczepiać we współczesnym świecie, - poznawanie tradycji folklorystycznych jako podstawy do samoidentyfikacji w obszarze kultury polskiego narodu, - otwarcie na kulturę i sztukę innych narodów. 4) religia: - kształtowanie właściwych postaw religijnych w duchu Kościoła Katolickiego, uczenie aktywności na polu wiary i kultury religijnej, - położenie szczególnego akcentu na poznanie Pisma Świętego i Tradycji Kościoła Katolickiego, jako podstawy życia wartościami wiary, - kształtowanie osobowości w oparciu o wzorce świętych oraz wartościowych postaci historii Kościoła i Polski, - uczenie postawy prezentowania swojej wiary i uzasadniania jej istotnych treści, - uczenie szacunku wobec tradycji własnego narodu – Polski, kultury Europejskiej opartej na chrześcijaństwie, -intelektualne poznanie swojej wiary, -poznania całego świata religii z właściwym zachowaniem swojej religijnej tożsamości, - zachęcanie do działalności charytatywnej, - poznawanie i życie kulturą religijną, - zapoznawanie z tradycją Oratorium św. Filipa Neri i Kardynała Newmana.
  •  Kształcenie obejmuje ukazywanie związku między wiedzą, kształceniem charakteru, sztuką i religią jako podstawy dobrego i twórczego funkcjonowania uczniów we wszystkich przestrzeniach życia dojrzałego człowieka.

Zapisz się do newslettera

Adres:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOLNY

ul. Armii Poznań 27

62-030 LUBOŃ

tel.: 793 130 703

e-mail: szkolafilipaneri@gmail.com

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana

www.coradcor.pl

Dojazd:

Budynek szkolny na przedłużeniu ul. Dolna Wilda, Poznań, blisko zjazdu z autostrady.

WYŚWIETL MAPĘ