Misja

   

Nasza edukacja to połączenie trzech rzeczywistości:

w i e d z y ,  c n o t y  i  r e l i g i i

(według nauczania Kardynała Newmana - założyciela szkół w Wielkiej Brytanii, patrona naszego Stowarzyszenia)

 

Cele i zadania Szkoły

(ze: Statutu)

§ 5.

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie kształcenia ogólnego oraz w celach działalności Stowarzyszenia COR AD COR im. św. Filipa Neri.
  2. Kształcenie w Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri jest częścią procesu wychowawczego, który obejmuje ucznia i  uzupełniające wobec roli wychowawczej rodziców. Uczęszczanie do Szkoły ma mieć korzystny wpływ na młodzież w ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, narodzie, państwie, wspólnocie religijnej oraz w rodzinie. Cały proces kształcenia ma się przyczynić do rozwoju osoby w wymiarze jej szacunku wobec samej siebie, szanowaniu godności drugiego człowieka oraz w kierowaniu się w życiu wartościami, które stanowią o pełnej dojrzałości człowieka, z wykorzystaniem całego posiadanego potencjału. Proces edukacyjno – dydaktyczny, wspierający rodziców obejmuje formację:

- intelektualną,

- rozwoju osobowości,

- fizyczną,

- emocjonalną,

- społeczną,

- religijną.

  • Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri jest inspirowana myślą i duchowością św. Filipa Neri oraz Kardynała J.H. Newmana, który na grunt Anglii przeszczepił duchowość i pedagogikę Oratorium św. Filipa Neri. Newman zainicjował szkoły o wysokim poziomie edukacyjnym i wychowawczym, które aktualnie cieszą się renomą w Anglii i innych krajach anglojęzycznych. W nawiązaniu do szkół św. Filipa Neri, a także bł. Kardynała J. H. Newmana, nasza Szkoła pragnie kształtować u młodzieży następujące elementy edukacyjno - wychowawcze, wzajemnie się przenikające:

1) wiedza:

-rozbudzanie czynnika poznawczego we wszelkich przedmiotach nauczanych, jak i wiedzy szeroko pojętej,

- poznawanie współczesnej nauki i jej historii rozwoju,

- rozbudzanie własnych poszukiwań, zachęcanie do samokształcenia i posiadania zainteresowań,

- nabywanie wiedzy do funkcjonowania w społeczeństwie,

-uczenie logicznego i krytycznego myślenia,

-poznanie i nauka uzasadniania swoich poglądów,

-uczenie krytycznego przyjmowania informacji,

2) charakter:

- poznawanie i prawidłowe rozwijanie osobowości, która jest fundamentem pełnienia ról w życia rodzinnym, zawodowym  i społecznym, narodowym i we wspólnocie religijnej,

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak pogoda ducha, prostota, wytrwałość, dyscyplina i inne,

- uczenie postaw prospołecznych,

- uczenie kultury osobistej, poprzez szanowanie samego siebie jak i drugiego człowieka,

- rozwijanie postawy szlachetności i taktowności,

- uczenie pracy nad sobą, która pozwala wnosić ważne i trwałe wartości w życie społeczne,

- rozbudzanie szacunku i troski o własną Ojczyznę,

- aktywizowanie do uprawiania sportu, jako  czynnika wspomagającego kształtowanie cech charakteru,

- uczenie właściwej postawy wobec zagrożeń współczesnego człowieka, jakimi są wszelkiego rodzaju używki oraz inne formy zniewolenia człowieka,

- nauka rozwiązywania konfliktów i odnalezienia się w trudnych życiowych sytuacjach,

- kształcenie postawy dialogicznej,

3) sztuka:

- rozbudzanie poznawcze wartościowej sztuki we wszystkich jej gałęziach, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki,

- zachęcanie i umożliwianie rozwoju talentów artystycznych,

- uwrażliwianie na piękno sztuki na najwyższym poziomie artystycznym,

- angażowanie się w sztukę, jako przejaw sposobu życia i nabytej potrzeby,

- kształcenie zmysłu prawdy, piękna i dobra, które należy zaszczepiać we współczesnym świecie,

- poznawanie tradycji folklorystycznych jako podstawy do samoidentyfikacji w obszarze kultury polskiego narodu,

- otwarcie na kulturę i sztukę innych narodów.

4) religia:

- kształtowanie właściwych postaw religijnych w duchu Kościoła Katolickiego, uczenie aktywności na polu wiary i kultury religijnej,

- położenie szczególnego akcentu na poznanie Pisma Świętego i Tradycji Kościoła Katolickiego, jako podstawy życia wartościami wiary,

- kształtowanie osobowości w oparciu o wzorce świętych oraz wartościowych postaci historii Kościoła i Polski,

- uczenie postawy prezentowania swojej wiary i uzasadniania jej istotnych treści,

- uczenie szacunku wobec tradycji własnego narodu – Polski, kultury Europejskiej opartej na chrześcijaństwie,

-intelektualne poznanie swojej wiary,

-poznania całego świata religii z właściwym zachowaniem swojej religijnej tożsamości,

- zachęcanie do działalności charytatywnej,

- poznawanie i życie kulturą religijną,

- zapoznawanie z tradycją Oratorium św. Filipa Neri i Kardynała Newmana.

  •  Kształcenie obejmuje ukazywanie związku między wiedzą, kształceniem charakteru, sztuką i religią jako podstawy dobrego i twórczego funkcjonowania uczniów we wszystkich przestrzeniach życia dojrzałego człowieka.

Zapisz się do newslettera

Adres:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOLNY

ul. Armii Poznań 27

62-030 LUBOŃ

tel.: 793 130 703

e-mail: szkolafilipaneri@gmail.com

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana

www.coradcor.pl

Dojazd:

Budynek szkolny na przedłużeniu ul. Dolna Wilda, Poznań, blisko zjazdu z autostrady.

WYŚWIETL MAPĘ